UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 HaRav Kook St. P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רח' הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

 

חלקת "צור"

רובה של החלקה נהרס בתקופת השלטון הירדני, כאשר המצבות נותצו והושמדו בעת שחרשו את השטח כדי להכשיר את המקום למגרש חנייה עבור מלון "פנורמה" שנבנה אז. חברה קדישא משקיעה מאמצים רבים בשיקום החלקה עבודה שמתבצעת באופן ידני, תוך גילוי זהירות מירבית במלאכת חשיפת הקברים הישנים.