UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 HaRav Kook St. P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רח' הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

החלקות החדשות בהר המנוחות גבעת שאול (תמיר ג')

                                                                                                                                     

 

החברה ביצעה פרויקט של שיקום החלקה בראס-אל-עמוד (חלקת ארמוזה), עבודה המהווה דוגמא ומופת להצלת השטח מכיליון. במסגרת זו שוקמו כ- 1500 קברים וזו בעצם גולת הכותרת המצביעה על מלאכת הקודש של שיקום ושימור - לעומת מצב החורבן וההרס. תוך כדי העבודות במקום נחשפו כמאתיים קברים חדשים אשר הוכשרו לקבורה.