UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 HaRav Kook St.P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רח' הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

 

בית הלוויות החדש

                                                                                                                                     

בשנים האחרונות הורגש יותר ויותר הצורך בהפעלת בית לוויות והספד בגבעת שאול, בעיקר בשל הפסד זמן רב במהלך הלוויות כתוצאה מפקקי תנועה הן בדרך לבית הלוויות שמגר והן בדרך להר המנוחות גבעת שאול. הנהלת החברה החליטה לשפץ מבנה קיים בהר תמיר והפיכתו למבנה מודרני, ברמה ובאיכות מן הגבוהות ביותר. המקום מצויד בשירותים ובמתקנים החדישים ביותר - דבר שנותן צביון מכובד ביותר לכל שלבי הטיפול בנפטרים, משלב עריכת הטהרה ועד לטקס הלוויה והקבורה.

טקס הענקת המלגות באולם מועצת עיריית ירושלים

 חברה קדישא תורמת רבות לקידום החינוך הגבוה על ידי הענקת מלגות לימודים,

אשר מחולקות מידי שנה למאות סטודנטים ותלמידי ישיבות גבוהות בני ירושלים,

הבאים מקרב משפחות נזקקות.


new fueneral house