UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 HaRav Kook St. P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רח' הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

   

חלקת קבר הרב מאיר אבו חצירה


חלקת קבר הרב מאיר אבו חצירה, בנו של הרב ישראל אבו חצירא ה"באבא סאלי":

יליד מרוקו, איש קדוש וצדיק, אשר עסק כל ימיו בלימוד ובתפילות בעירו אשדוד.

את קברו פוקדים רבים מכל שכבות הציבור, בפרט מקרב יוצאי מרוקו.           

נפטר בשנת תשמ"ג (1983). 
 
 

.