UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 HaRav Kook St.P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רח' הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

 

חלקת קבר הרב חיים בן עטר - "אור החיים"

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

ר' חיים בן עטר, בעל החיבור הנודע "אור החיים", נולד בשנת תנ"ו (1696) בעיר סאלי שבמרוקו ועלה לארץ בשנת תק"א (1741). בראשית שנת תק"ג (1742) הקים בירושלים ישיבה), אך נפטר באופן פתאומי כעבור מספר חודשים, ביום ט"ו תמוז תק"ג (1743).

 

קברו נמצא בחלקה שהייתה באותה תקופה חלקת רבני עדת הספרדים ונכבדיה. קבר זה הוא המוקד העיקרי לעלייה לרגל לקברי יהודים בהר הזיתים. מידי שנה נערכת באתר הילולה לציון יום פטירתו. רבבות יהודים מכל העדות מתחילים לעלות לקבר בערב שלפני ההילולה והחגיגות נמשכות כל הלילה וגם למחרת.