UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 HaRav Kook St. P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רח' הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

 

שטר קניין העוסק בהר הזיתים

                                                                                                                                       

תעודת בירור (חוג'ה) שהוצאה על ידי בית המשפט השרעי בירושלים באוקטובר 1537.

הפקיד - סוכן (עאמל) של הנהלת אחוזות הסולטאן הציג שטר קניין רשמי בדבר חלקת

אדמה של מדרסת אל - צלאחיה.  בחקירה שינה הפקיד - סוכן כמה פעמים את איתורה

של חלקה זו וטען בין השאר שבתחומה נמצאת האדמה המיועדת לבית הקברות היהודי. הוא ביקש לשים את ידו על חלקה זו ולסלק את ידם של מנהלי וקף (הקדש) המדרסה הנ"ל. על פי דרישת השופט (הקאדי), הוזמנו כמה עדים ולאחר חקירה ודרישה העיד השופט, שאדמות בית הקברות היהודי והחלקות האחרות הנזכרות אכן כלולות באדמות אל - ג'סמאניה (גת שמנא) הרשומות בספרי האחוזה כרכוש וקף (הקדש) המדרסה הנ"ל.

בשולי התעודה מלמעלה ומצד ימין באים אישורים וחתימות - והאחרון שבהם (למטה מימין) מעיד ש"זהו בית הקברות הקדום של היהודים". 

 

תמצית התעודה: ד"ר אברהם חיים


deed of property