UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 HaRav Kook St. P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רח' הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

 

בית העלמין "דרום"

 

חלקות קבורה אלה ממוקמות בשיפולים הדרומיים של הר המנוחות גבעת שאול במקביל

לדרך הרומאית העתיקה.

 

החלקות נבנו בסטנדרטים גבוהים תוך מתן דגש לתשתיות השונות: חניות מרווחות, דרכי גישה נוחות, גינון נאה ומתקני נטילת ידיים, שירותים ועמדת מודיעין. הקברים תוכננו כך שיהיו מרווחים ביניהם דבר שהינו בעל חשיבות רבה.

 

ראוי לציין כי בית עלמין זה נחשב לאחד הנאים והמסודרים בארץ.